تجرید، به عنوان یک نوع فرآیند شناختی مربوط به درک کردن یا احساس کردن، یک ویژگی یا رابطه ای می باشد که در برخی از موارد یا فرآورده ها همانند یک فرآیند دیده می شود.

برای مثال در رابطه با بدن هایی که برق از آنها عبور می کنند، فرض می شود که ویژگی رسانای برقی در آنها وجود دارد.

به طور مشابه، مشاهدات مربوط به چند جفت خط که یکی از آنها خط های نوع یک در چند مورد بزرگتر از خط های نوع دو می باشد، می تواند منجر به این نتیجه گیری شود که خط های نوع یک همواره بزرگتر از خط های نوع دو می باشند.

آن چیزی که خیال می شود (چکیدگی یا انتزاع)، به عنوان یک مفهوم (یا ایده انتزاعی) در نظر گرفته می شود و یک رابطه یا ویژگی در نظر گرفته نمی شود.

دیدگاهی که هر فرد نسبت به این مسئله دارد، تا یک حدی بستگی به دیدگاه این فرد در مورد مسئله عمومی همگانی دارد .

(در واقع به دیدگاه فرد در مورد شخصی یا منحصر به فرد بودن یک ویژگی، مشخصه یا کیفیت یا وجود داشتن آن در تمامی وسایل یا اشخاص بستگی دارد).

یک مورد انتزاعی به عنوان یک صفت و ویژگی، متضاد یک مورد واقعی می باشد؛

تجرید (انتزاع) – فرآیند شناختی
تجرید (انتزاع) – فرآیند شناختی

یک مورد واقعی به یک چیز خاصی اشاره دارد و تجرید به یک نوع یا ویژگی عمومی اشاره دارد که در شرایط خاصی اتفاق می افتد (در واقع یک نمونه می باشد).

بنابراین جنگ یک مود تجرید یا انتزاعی است و جنگ جهانی اول یک مورد واقعی می باشد.

مدور بودن یک مورد انتزاعی می باشد، ولی سکه ها، بشقاب های شام و سایر موارد دایره ای شکل عبارت از موارد واقعی می باشند.

واژه ی انتزاعی یا تخیلی در برخی مواقع برای اشاره به مواردی به کار گرفته می شود که در یک زمان یا مکان قرار نگرفته اند؛

در این مفهوم، اعداد، ویژگی ها، مجموعه ها، قضیه ها و حتی واقعیات می توانند به عنوان موارد انتزاعی در نظر گرفته شوند و اشیاء فیزیکی منفرد و اتفاقات به عنوان موارد واقعی باشند.

ظرفیت مربوط به ایجاد و به کارگیری موارد انتزاعی یک عملکرد شناختی سطح بالایی می باشد که همانند فرآیند مربوط به ایجاد یک سری تشخیص ها، یادگیری از تجربه و به دست آوردن یک استنباط است.

نوشته شده توسط: Jaegwon Kim

ترجمه  : دکتر دادخواه

تجرید (انتزاع) – فرآیند شناختی
تجرید (انتزاع) – فرآیند شناختی

تجرید، به عنوان یک نوع فرآیند شناختی مربوط به درک کردن یا احساس کردن، یک ویژگی یا رابطه ای می باشد که در برخی از…

درمان صحرایی
درمان صحرایی

درمان صحرایی، که همچنین به عنوان مراقبت سلامتی رفتار بیرونی مورد اشاره قرار می گیرد، یک روش درمانی است که از س…

مکالمه گفتاری
مکالمه گفتاری

مکالمه گفتاری، یک روشی است که درمانگر با بکارگیری بخش های خاص از روان فرد در حین مکالمه، آن بخش ها را شناسایی م…

درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب
درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب

درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب (TF – CBT) یک مدل درمانی بر مبنای مشاهده می باشد که به کودکان، نوجوانان، و…

درمان نامحدود آسیب
درمان نامحدود آسیب

درمان نامحدود آسیب (TRU) یک فرآیندی می باشد که برای کاهش دادن و یا از بین بردن تاثیرات منفی مربوط به حوادث آسیب زا…

درمان زمینه فکری
درمان زمینه فکری

درمان زمینه فکری (TFT) یک روش روان درمانی مبتنی بر انرژی می باشد که برای کاهش علائم روان شناختی و اختلال و از طریق…

رهیات درمانی خط زمانی
رهیات درمانی خط زمانی

رهیافت درمانی خط زمانی توسط تاد جیمز توسعه یافت. رهیافت درمانی خط زمانی شامل درمان در سطح ناهوشیار می باشد و ب…

بازی درمانی
بازی درمانی

بازی درمانی یک رهیافتی می باشد که برای درمان خانواده و کودکان به کار گرفته می شود و هدف آن شناسایی مشکلات رفتار…